Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Inčukalna novada domes 2019. gada 22. maija saistošajos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Inčukalna novada pašvaldībā. Saistošos noteikumus varat skatīt šeit.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji, kas ir tiesīgi strādāt Inčukalna novadā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija Reģistrētās automašīnas
SIA “LatTransport” Tālrunis: 27002712E-pasts: info@lattransport.com Mercedes Benz, v/n PO-6526

Mercedes Benz, v/n KR-2621

Mercedes Benz, v/n AL-1921

Mercedes Benz, v/n MJ-567

 

Reģistrācijas nodrošināšanai asenizators iesniedz PSIA “Vangažu Avots”:

 • rakstveida iesniegumu (Saistošo noteikumu pielikums Nr.3);
 • līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju un pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;
 • citos nepieciešamos dokumentus, lai izvērtētu reģistrēšanai nepieciešamo prasību atbilstību.

Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

 • asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;
 • asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas
  pašpārvadājumiem;
 • asenizators noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto
  noliešanas vietu īpašnieku;
 • iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00
  euro.

 

Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:
– PSIA “Vangažu Avots”, Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, personīgi vai pa pastu;

– elektroniski uz e-pastu info@vangazuavots.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.