220px-Achtung.svg

Par pastiprinātu asenizācijas transporta kustība

PSIA “Vangažu Avots” informē, ka, saglabājoties siltajam laikam, lai nodrošinātu tehnoloģiskos procesus, iespējama pastiprināta asenizācijas transporta kustība no Inčukalna un Gaujas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm uz Vangažu attīrīšanas ietaisēm. Asenizācijas transporta vadītāji ir instruēti, braucot ievērot piesardzības pasākumus, ņemot vērā, ka skolēnu brīvlaika laikā iespējama bērnu atrašanās ceļu tuvumā.