Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst pašvaldību noteiktajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies  pašvaldībā.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji, kas ir tiesīgi strādāt noteiktajā teritorijā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija Reģistrētās automašīnas
SIA “LatTransport” Tālrunis: 27002712E-pasts: info@lattransport.com Mercedes Benz, v/n PO-6526

Mercedes Benz, v/n KR-2621

Mercedes Benz, v/n AL-1921

Mercedes Benz, v/n MJ-567

Reģistrācijas nodrošināšanai asenizators iesniedz PSIA “Vangažu Avots”:

 • rakstveida iesniegumu;
 • līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju un pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;
 • citos nepieciešamos dokumentus, lai izvērtētu reģistrēšanai nepieciešamo prasību atbilstību.

Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

 • asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;
 • asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas
  pašpārvadājumiem;
 • asenizators noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto
  noliešanas vietu īpašnieku;
 • iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00
  euro.

Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:
– PSIA “Vangažu Avots”, Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136, personīgi vai pa pastu;

– elektroniski uz e-pastu info@vangazuavots.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.