Ūdens ieguve Vangažu pilsētā tiek veikta pilnīgi atjaunotā ūdens ieguves vietā, kā arī ūdens tiek attīrīts modernā atdzelžošanas stacijā. Tāpat arī notekūdeņi tiek attīrīti pilnīgi atjaunotās attīrīšanas ietaisēs.

Lai neradītu infrastruktūras un iekārtu bojājumus un darbības traucējumus, kanalizācijas tīklos aizliegts novadīt atkritumus (t.sk., smiltis, zemi, izsmēķus, pelnus, šķiedras, vati, plēves, virtuves papīra dvieļus, lupatas, u.c.), nesasmalcinātus pārtikas atkritumus, šķidrumus un vielas, kas var veidot sprāgstošu un vai degošu maisījumu, dažādas ķimikālijas u.tml.

Spēkā esošais tarifs Vangažu pilsētā:

Pakalpojuma veidsCena par 1 m3, EUR, bez PVN
Ūdensapgāde0.85
Kanalizācijas novadīšana1.37
Kopā2.22

Spēkā esošais tarifs Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji*:

Pakalpojuma veidsCena par 1 deklarēto personu mēnesī, EUR, bez PVN
Ūdensapgāde6.38
Kanalizācijas novadīšana10.28
Kopā16.66

*Aicinām visus mūsu klientus uzstādīt ūdens skaitītājus!

INFORMĀCIJA!!!

Visām daudzīvokļu mājām tiek uzstādīti ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāti un atbilstoši 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktam, ja mājas iedzīvotāji nav lēmuši un informējuši PSIA “Vangažu Avots” par citu ūdens patēriņa starpības pārrēķina veidu, tad dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.
Savukārt, atbilstoši 19.1 punktam, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (respektīvi, visi ūdens zudumi tiks sadalīti uz šādiem dzīvokļiem):

  1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Ja neviens dzīvoklis neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, tad zudumi tiek sadalīti uz visiem mājas dzīvokļiem!!!