Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām, PSIA “Vangažu Avots” publisko informāciju:

Publiskojamā informācija Publicētā informācija
 58. panta pirmā daļa – Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi PSIA “Vangažu Avots” vidēja termiņa darbības stratēģiju skatīt šeit.
 58. panta pirmā daļa – Ziņas par Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru (2. red.):ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)Darbības veidi: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklāūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājamnotekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtāmnotekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektosdecentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana un uzturēšana (sākot ar 2022. gadu)
 58. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunkts – Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti vismaz par pēdējiem pieciem gadiem  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus no 2017. – 2021. gadam skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunkts – Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem 2016. gads – skatīt šeit

.2017. gads – skatīt šeit.

2018. gads – skatīt šeit.

2019. gads – skatīt šeit.

2020. gads – skatīt šeit.

2021. gads – skatīt šeit.

 58. panta pirmās daļas 1. punkta c) apakšpunkts – Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu vismaz par pēdējiem pieciem gadiem 2017. gads – skatīt šeit.

2018. gads – skatīt šeit.

2019. gads – skatīt šeit.

2020. gads – skatīt šeit.

2021. gads – valsts vai pašvaldības budžeta finansējums nav saņemts.

2022. gads – valsts vai pašvaldības budžeta finansējums nav saņemts

 58. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunkts – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem  2021. gads Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.) skatīt šeit.

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.) skatīt šeit.

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.) skatīt šeit.

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.) skatīt šeit.

Zvērināta revidnta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.) skatīt šeit

Zvērināta revidnta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 31.06.2022.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2022. – 30.09.2022.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2022. – 31.12.2022.) skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 2. punkta b) apakšpunkts – Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats vismaz par pēdējiem pieciem gadiem Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2016. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2017. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2018. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2019. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2020. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2021. gadu

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2022. gadu

 58. panta pirmās daļas 3. punkta a) apakšpunkts – Informācija par īpašuma struktūru PSIA “Vangažu Avots” 57,28% (noapaļojot) kapitāldaļu pieder Ropažu novada pašvaldībai un 42,72% (noapaļojot) kapitāldaļu pieder Siguldas novada pašvaldībai.PSIA “Vangažu Avots” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta b) apakšpunkts – Informācija par organizatorisko struktūru PSIA “Vangažu Avots” aktuālo organizatorisko struktūru skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta c) apakšpunkts – Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem Par pēdējiem pieciem gadiem nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi).
 58. panta pirmās daļas 3. punkta d) apakšpunkts – Informācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem Informāciju par iepirkumiem skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta e) apakšpunkts – Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu  N/a
 58. panta pirmās daļas 3. punkta f) apakšpunkts – Statūti Aktuālo statūtu redakciju skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta g) apakšpunkts – Valdes nolikums vai cits tam pielīdzinām dokuments, kas regulē tās darbību  Dokumentu, kas regulē valdes darbību, skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta h) apakšpunkts – Informācija par valdes locekļiem: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš  Informāciju par valdes locekli: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš skatīt šeit.
 58. panta pirmās daļas 3. punkta i) apakšpunkts – Informācija par visām paziņotajām, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem Dalībnieku sapulce 18.01.2021.Dalībnieku sapulce 23.03.2021.

Dalībnieku sapulce 12.10.2021.

Dalībnieku sapulce 23.03.2022.

Dalībnieku sapulce 06.04.2022.

Dalībnieku sapulce 06.102022.

Dalībnieku sapulce 30.11.2022.

Dalībnieku sapulce 26.01.2023.

Dalībnieku sapulce 09.02.2023.

 58. panta pirmās daļas 3. punkta j) apakšpunkts – Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu Atalgojuma politikas principus skatīt šeit.

Informācija par valdes locekļa atalgojumu skatīt šeit.

 58. panta pirmās daļas 3. punkta k) apakšpunkts – Kapitālsabiedības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība PSIA “Vangažu Avots” neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 27. panta otrai daļai