Pamatojoties uz  2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu un reģistrēšanu” 

un saskaņā Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 12. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/22 “ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā”  

un ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošiem noteikumiem Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” 

kas paredz:

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām;

3) prasību minimumu asenizatoriem;

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Iedzīvotāju pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā, kas attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķi;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē saskaņā ar DKS reģistrācijas apliecinājumu, aizpildot informāciju atbilstoši Saistošo noteikumu 3. pielikumam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu skatīt:

Ropažu novada reģistrācijas apliecinājuma veidlapa atrodama šeit

Siguldas novada reģistrācijas apliecinājuma veidlapa atrodama šeit

Aicinām Vangažu pilsētas iedzīvotājus un Siguldas novada Inčukalna pagasta iedzīvotājus, uz kuriem attiecās augstākminētie noteikumi reģistrēt  savos īpašumos esošās DKS.

Aizpildītas un parakstītas veidlapas  nosūtīt uz info@vangazuavots.lv vai papīra veidā iesniegt PSIA “Vangažu Avots”, Priežu ielā 4, Vangažos.